ONE - Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí

Začátek projektu: 01.04.2012

Konec projektu: 31.10.2014

Doba trvání v měsících: 31,0

Hlavní realizátor: DIS Fryšták SKM o.s.

Partnerská organizace: Berufsbildunswerk der Salesianer Don Boscos Waldwinkel, Aschau u Mnichova, ředitel P. Bernhard Stiegler, SDB; http://www.donbosco.de/Einrichtungen/Aschau-Waldwinkel

Salesiánská střediska mládeže spolupracující na projektu:

Zlín, Ostrava, Teplice, Plzeň, České Budějovice, Praha - Kobylisy, Brno - Žabovřesky, Dvouletá katolická střední škola v Praze Karlíně

Cílové skupiny projektu:

- Cílovou skupinou projektu jsou děti a mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením a následnou nezaměstnaností z důvodů sociálního a zdravotního znevýhodnění, zejména ve věku 12 - 18 let (tj. mohou být i starší). Ve většině případů půjde o děti a mládež, kteří využívají služeb nízkoprahových zařízení - sedmi salesiánských středisek a Dvouletá katolická střední škola v Praze Karlíně. Aktivit projektu se zúčastní celkem minimálně 120 osob z této cílové skupiny.

- Pracovníci salesiánských středisek mládeže, kteří se stanou lektory průběžných programů osobnostního rozvoje, 1-2 pracovníci z každého střediska.


Cíle projektu:

  • Přenést a pilotně vyzkoušet inovativní metody, které využívá při práci se znevýhodněnými dětmi a mladými lidmi zahraniční partner

  • Vytvořit metodické materiály, které budou mít formu metodických listů, celkový počet 20 metodických listů pro průběžné programy osobnostního rozvoje

  • Realizovat víkendové akce s touto cílovou skupinou pro každé středisko nebo se mohou 2 střediska spojit dohromady, akce budou buď v DISu nebo v jiném prostoru blízkém pro konkrétní sal. středisko.

    Záměr projektu ONE je k nahlédnutí zde.

 

Shrnující informace o projektu „ONE – osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce“

Cíle projektu byly splněny ve všech plánovaných parametrech:

1. Přenesli jsme a pilotně vyzkoušeli inovativní metody, které využívá při práci se znevýhodněnými dětmi a mladými lidmi zahraniční partner Berufsbildungswerk Waldwinkel.

2. Touto inovací jsme podpořili osobnostní rozvoj sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí v celkovém pro jich úspěšnější začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce. Těchto dětí a mladých lidí bylo přes 300 osob, z toho 120 osob nad 15 let věku.  

3. Získané zkušenosti a vytvořené know-how šíříme mezi organizace, zejména NNO, které pracují s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností.

Cíle projektu byly naplňovány v těchto klíčových aktivitách:

01 Přenos a zpracování metodických postupů

1. Rozhodující pro přenos inovativních metod byly 2 stáže lektorů spolu s metodikem projektu u zahraničního partnera v  Berufsbildungswerk Waldwinkel, které se uskutečnili v termínech 15. – 24. dubna 2012 a 17. – 26. března 2013. Přenos jsme uskutečňovali za mimořádné pomoci  Bernharda Stieglera, ředitele Berufsbildungswerk Waldwinkel, Stephana Kneissla a Bernharda Dietzela, vedoucích projektu COME.

2. Zpracování a úprava metodických materiálů pro využití v podmínkách ČR. Inspirací pro výběr  témat byla publikace Bunte Tipps für flotte Berufsstarter, kterou vydal zahraniční partner. K tomu  lektoři přidali vlastní zkušenosti se zacílením na potřeby cílové skupiny znevýhodněných dětí a mladých lidí ve svých lokalitách. Vzniklo 10 metodických programů pro šk. rok 2012/2013 a 10 programů pro šk rok 2013.

02 Vzdělávání odborných pracovníků

Pro spolupracující instituce a další oslovené organizace podobného typu jsme připravili  exkurzi u  zahraničního partnera ve dnech 2.-4.listopadu 2012, které se zúčastnilo 25 lidí z 12 institucí.

S Bernhardem Stieglerem a Stephanem Kneisslem byl uskutečněn seminář  v termínu 8.-10.11.2013, kterého se zúčastnilo 25 lidí ze 13 institucí.

Dne 17.-18. ledna 2014 byl uskutečněn dvoudenní seminář v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku za účasti zahraničních odborníků Bernharda Stieglera a Stephana Kneissla. Zúčastnili se ho lektoři všech 8 spolupracujících středisek a také ředitelé těchto středisek.

03 Jednorázové programy osobnostního rozvoje

Jednalo se o víkendové akce, které jsou tematicky zaměřeny na rozvoj dovedností cílové skupiny v oblastech sebepoznání, sebehodnocení, komunikace a spolupráce ve skupině, řešení problémů a porozumění reálnému světu práce a financí.

Bylo uskutečněno plánovaných 12 jednorázových programů v 6 spolupracujících organizací. Tyto programy byly často vrcholem celoroční práce pro klienty projektu.

04 Průběžné programy osobnostního rozvoje

Průběžné programy osobnostního rozvoje jsou realizací výsledků klíčové aktivity 01. Byly základem systematické práce klientů projektu během školního roku.

Ve šk. roce 2012/13 bylo v 7 střediscích pilotně vyzkoušeno  těchto 10 témat: Komunikace a spolupráce, Důstojnost a hodnota člověka, Negativní jevy, Zaměstnání, Jiné kultury, Finanční gramotnost, Budoucnost, Regenerace a volný čas, Lidská práva a povinnosti, Média.

Ve šk. roce 2012/13 bylo v 7 střediscích pilotně vyzkoušeno  dalších 10 témat: Žádost o místo; Zodpovědnost; Vztah k autoritě, sebeovládání; Tvořivost; Motivace – cesta k cíli; Sebepoznání, sebepřijetí; Optimismus; Image, já; Co nás přesahuje.

Témata programů podléhali připomínkování ze stran lektorů a metodika projektu, kteří ověřovali jejich přínos v cílové skupině účastníků průběžných programů. Toto připomínkování probíhalo na interních webové stránkách projektu.

Celkem bylo ve všech střediscích realizováno 144 průběžných programů, ve kterých bylo ověřeno 20 témat.

05 Šíření výsledků projektu

Vydání a distribuce odborných materiálů

Výstupem projetu je publikace s názvem „ONE – osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce“. Je vydána Domem Ignáce Stuchlého SKM jako závěrečná publikace projektu ONE, má 184 stran a je registrována v systému ISBN. Náklad 200 ks. Obsahem publikace je podrobný popis 20 témat průběžných programů s uvedením záměru a cílů.

Na vyžádání je publikace k dostání v Domě Ignáce Stuchlého.

Elektronická podoba publikace je dostupná zde.

Odborná konference

Ve dnech 24.-25. října 2014 se uskutečnila Závěrečná konference projektu v Domě Ignáce Stuchlého za účasti zástupců zahraničního partnera. Účastnili se jí lektoři a ředitelé spolupracujících organizací a zástupci odborné veřejnosti ze 14 institucí. 

Pro šíření výsledků projektu mezi odbornou veřejností jsme použili odborné portály a weby, kde byl uveden článek "ONE - setkání 10 institucí na jednom projektu".

-       Streetwork - Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních: (http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=4753)

-       ZKOLA - informační a vzdělávací portál zlínského kraje - www.zkola.cz/Stranky/zkola.aspx

-       Salesiáni Dona Boska - celostátní informační portál salesiánských středisek mládeže  http://www.sdb.cz/novinkysdb/